Regulamin Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z Zamościa i regionu działającej przy Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 roku

§1

Sieć organizuje i prowadzi Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.

§2

W skład Sieci wchodzą nauczyciele chcący podnosić swoje kompetencje.

§3

Celem działania Sieci jest doskonalenie pracy nauczycieli poprzez zorganizowaną współpracę, w szczególności wymianę doświadczeń.

§4

Sieć realizuje swoje cele poprzez spotkania, dyskusje, konsultacje, organizację form doskonalenia na terenie Biblioteki i poza nią.

§5

Koordynatorzy Sieci są odpowiedzialni za sprawne jej funkcjonowanie.

§6

Spotkania i tematy są realizowane wg harmonogramu uzgodnionego na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.

§7

Postanowienia Sieci uzgadniane są w wyniku dyskusji z uwzględnieniem propozycji poszczególnych członków Sieci.

§8

Każde spotkanie w ramach Sieci dokumentowane jest w formie listy obecności oraz krótkiego sprawozdania z jego przebiegu.

§9

Członkowie Sieci otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach