Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych

Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych przez BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w zintegrowanym systemie bibliotecznym PROLIB

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
  2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479, z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO/ (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r.,
   poz. 369);
  5. Statut Biblioteki Pedagogicznej.

§ 1

 1. Zbiory biblioteczne udostępnia się:
  1. Poprzez wypożyczenia poza Bibliotekę Czytelnikom indywidualnym, w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych,
  2. Na miejscu w Czytelni,
  3. Poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

§ 2

 1. Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają:
  1. nauczyciele,
  2. studenci,
  3. uczniowie (niepełnoletni uczniowie za poręczeniem rodzica/opiekuna prawnego),
  4. inni czytelnicy.

§ 3

Godziny pracy Biblioteki podaje się do wiadomości Czytelników w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej Biblioteki.

§ 4

Korzystający ze zbiorów Biblioteki mają obowiązek szanowania udostępnianych materiałów i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone uszkodzenia zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 5

Czytelnicy mogą wspomagać Bibliotekę poprzez darowiznę finansową lub rzeczową.

 

Rozdział II

Udostępnianie zbiorów w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych

§ 6

Wydział Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych prowadzi wypożyczenia materiałów bibliotecznych czytelnikom indywidualnym.

§ 7

 1. Zapisanie do Biblioteki możliwe jest:  
  1. osobiście w Bibliotece,
  2. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w aplikacji mobilnej lub w katalogu elektronicznym INTEGRO. Po wypełnieniu takiego formularza czytelnik musi w ciągu 14 dni potwierdzić swoje dane osobowe i aktywować konto osobiście w Bibliotece. Po upływie tego terminu konta nieaktywowane są automatycznie usuwane.
 1. Prawo do wypożyczenia nabywają czytelnicy z chwilą uzyskania karty bibliotecznej.
 2. Podstawę otrzymania karty bibliotecznej stanowi dokument tożsamości posiadający PESEL.
 3. Osoby nie posiadające nr PESEL mogą korzystać jedynie na miejscu bądź ze zbiorów dostępnych on-line.

§ 8

 1. Karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Posługiwanie się kartą biblioteczną jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu i polityki RODO Biblioteki.
 3. Karta biblioteczna jest ważna na czas nieokreślony.

§ 9

 1. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną upoważniającą go do osobistego korzystania z Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych.
 2. Zagubienie karty należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie danych teleadresowych.

§ 10

Czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki w przypadku naruszenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki.

§ 11

 1. Czytelnik może mieć wypożyczonych maksymalnie 7 tytułów książek i 7 tytułów zbiorów audiowizualnych.
 2. Książkę wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych z możliwością czterokrotnego przedłużenia terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie, e-mail), o ile nie jest ona zarezerwowana przez innego użytkownika Biblioteki oraz nie został przekroczony termin zwrotu prolongowanego materiału bibliotecznego.
 3. Zbiory audiowizualne udostępniane są na okres 14 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia.
 4. Z zasobów cyfrowych zdigitalizowanych przez Bibliotekę mogą korzystać wyłącznie nauczyciele w celach edukacyjnych.

§ 12

 1. Za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, Biblioteka może stosować następujące sankcje:
  1. upomnienie,
  2. opłatę pieniężną za każdy dzień zwłoki (Załącznik nr 1 - Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę),
  3. zablokowanie konta Czytelnika do czasu zwrotu wypożyczonych dokumentów i uregulowania zobowiązań finansowych,
  4. po trzech upomnieniach - wezwanie Czytelnika do zwrotu dokumentów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 2. Za termin zwrotu uważa się wpływ książki lub innych materiałów bibliotecznych do Biblioteki i zarejestrowanie zwrotu w systemie bibliotecznym.

§ 13

 1. Za wypożyczone materiały biblioteczne odpowiada Czytelnik.
 2. Nauczyciel bibliotekarz w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych ma obowiązek sprawdzenia w obecności Czytelnika stanu udostępnianych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności przed udostępnianiem i przy zwrocie zbiorów.
 3. Za wszelkie uszkodzenia nieujawnione w chwili odbioru materiałów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zwrocie, Czytelnik odpowiada materialnie.

§ 14

 1. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych zbiorów, Czytelnik jest zobowiązany odkupić je w takim samym wydaniu.
 2. Jeżeli odkupienie identycznej pozycji nie jest możliwe, Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań Czytelnika poprzez:
  1. odkupienie pozycji w nowszym wydaniu,
  2. wpłacenie kwoty równej aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji (Załącznik nr 1 - Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę).

§ 15

 1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  1. książek wydanych przed 1945 r.,
  2. materiałów z księgozbioru podręcznego Czytelni,
  3. gazet i czasopism.
 2. W uzasadnionych przypadkach pozycje wymienione w § 15 pkt 1 ust. a, b, c mogą zostać wypożyczone za zgodą Dyrektora lub Wicedyrektora Biblioteki.

§ 16

 1. Zamówienia na książki realizowane są w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Rezerwacje internetowe realizowane są na bieżąco w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych.

 

Rozdział III

Udostępnianie zbiorów w Czytelni

§ 17

Czytelnik korzystający ze zbiorów Czytelni zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

§ 18

 1. Użytkownika Czytelni obowiązuje:
  1. pozostawienie wierzchnich okryć w szatni, bądź w miejscu wskazanym przez bibliotekarza,
  2. zachowanie ciszy,
  3. zakaz podkreślania, zakreślania, itp.,
  4. zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.

§ 19

Na pracownikach pełniących dyżur w Czytelni spoczywa obowiązek sprawdzenia w obecności Czytelnika stanu udostępnianych zbiorów.

§ 20

Wynoszenie poza Czytelnię materiałów bibliotecznych jest niedozwolone z wyłączeniem § 15 ust.2.

§ 21

Czytelnia wyposażona jest w księgozbiór podręczny, z którego można korzystać na miejscu.

§ 22

 1. W Czytelni udostępnia się materiały biblioteczne:
  1. z księgozbioru Czytelni,
  2. z magazynu Biblioteki,
  3. sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 23

Czytelnik może zamówić jednorazowo dowolną ilość woluminów czasopism lub druków dzieł zwartych.

§ 24

Zamówienia na zbiory Czytelni realizowane są na bieżąco. Na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki zbiory nie są udostępniane.

§ 25

Po zakończeniu pracy w Czytelni, Czytelnik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu zbiory biblioteczne w nienaruszonym stanie.

 

Rozdział IV.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

§ 26

Zamówienie na sprowadzenie książki z biblioteki krajowej Czytelnik składa wypełniając rewers w Bibliotece, lub on-line.

§ 27

 1. Biblioteka realizuje złożone zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania rewersu.
 2. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się wyłącznie w Czytelni przez okres jednego miesiąca.

§ 28

 1. Biblioteka nie wypożycza innym bibliotekom dzieł rzadkich i o wyjątkowej wartości, bieżących roczników czasopism, pozycji z księgozbioru podręcznego oraz pozycji jednoegzemplarzowych.
 2. W wypadku uszkodzenia dokumentu biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu egzemplarza o tym samym tytule i tego samego wydania.

§ 29

Czytelnik zostaje powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo o dostępności zamawianych materiałów i terminie ich zwrotu.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§ 30

Nieprzestrzeganie przez Czytelnika niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Biblioteki .

§ 31

Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora lub Wicedyrektora Biblioteki.

§ 32

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r.

 

Załącznik Nr 1


Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę

 1. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłatę pieniężną w wysokości 0,10 zł od każdego woluminu.
 2. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne Czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości aktualnej wartości rynkowej zagubionego materiału bibliotecznego (za wartość rynkową materiału bibliotecznego przyjmuje się średnią cenę z 3 ofert księgami internetowych), a gdy ta wartość nie jest możliwa do ustalenia - kwotę nie mniejszą niż 40 zł.