Dla nauczycieli

Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji / Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska, Zbigniew Izdebski ; współpraca Magdalena Woynarowska.


Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Nr inw. 79734czyt.
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat rozwoju biologicznego człowieka, zdrowia i wybranych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, stanu zdrowia oraz ochrony i promocji zdrowia nauczycieli, środowiska i organizacji pracy szkoły oraz profilaktyki i promocji zdrowia w szkole i przedszkolu. Czytelnik znajdzie tu charakterystykę rozwoju fizycznego, motorycznego oraz psychicznego i psychoseksualnego człowieka. Opisano także potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania, opisano przebieg rytmów biologicznych. Autorzy przedstawili również zagadnienia zdrowia oraz czynników je warunkujących, scharakteryzowali sytuację zdrowotną dzieci i młodzieży, opisali wybrane problemy zdrowotne na wczesnych etapach życia oraz możliwości podejmowania działań profilaktycznych. Podręcznik zawiera charakterystykę społeczno-demograficzną nauczycieli w Polsce oraz specyficzne wyzwania i zagrożenia dla zdrowia, które wiążą się z wykonywaniem tego zawodu. Szczegółowo opisano wybrane problemy zdrowia fizycznego i psychicznego oraz działania podejmowane dla ochrony i promocji zdrowia nauczycieli.

Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III / Kamila Witerska.


Warszawa : Difin, 2020. Nr inbw. 79737
Drama procesualna jest metodą, którą można zastosować w różnych grupach wiekowych, ale jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi, ponieważ dzieci łatwo identyfikują się z rolą, ich myślenie oparte jest na operacjach konkretnych (Piaget & Inhelder, 1999), jeszcze nieabstrakcyjne, więc trudniej jest im pracować dramą opartą na technikach. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część teoretyczna, mówiąca o dramie procesualnej jako jednej z odmian dramy. W tej części omówiona została drama jako metoda edukacyjna, jej możliwości i uwarunkowania, ale przede wszystkim drama procesualna, jej elementy, metody ewaluacji oraz związek z zabawą tematyczną. Ważną część stanowi tutaj omówienie strategii dramowych, specyficznych dla tej odmiany dramy. Druga część publikacji prezentuje zastosowanie dramy procesualnej w praktyce. Zawiera scenariusze zajęć dramowych oraz planer, tj. narzędzie do jej planowania. Obie części stanowią spójną całość – scenariusze zajęć są podstawą, do której odniesienia znajdują się w części teoretycznej. Dzięki temu czytelnik może odnaleźć omawiany w scenariuszu element w kontekście całych zajęć dramowych.

Drogi do demoralizacji dzieci i młodzieży : uwarunkowania i diagnoza / Krzysztof Zajdel, Lidia Wawryk.


Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2022. Nr inw. 79738
Publikacja podejmuje tematykę dotyczącą roli rodziny i jej znaczenia w formowaniu młodych pokoleń, a także przybliża mechanizmy funkcjonowania dzieci i młodzieży wywodzących się z dysfunkcyjnych systemów rodzinnych. W rozdziale pierwszym ukazano znaczenie rodziny w kontekście wychowania dzieci. Dokonano analizy kwestii teoretycznych dotyczących rodziny w procesie przemian społecznych, polityki społecznej na rzecz rodzin, podstawowych regulacji prawnych w polityce społecznej, zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, ochrony prawnej rodziny i dzieci oraz postępowania z dzieckiem w sądzie. W rozdziale drugim przybliżono zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie i jego skutków. W kolejnym Autorzy skupili się na problemach edukacyjno-wychowawczych dziecka w placówce szkolnej – „inności”, kłopotach z integracją w klasie szkolnej oraz pomocy, jakiej można mu udzielić. W rozdziale czwartym zajęli się szerzej zagadnieniem nieprzystosowania społecznego uczniów i jego zapobiegania – czyli istotą profilaktyki społecznej. Koncentrują się też na roli sądu w obszarze przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. W rozdziale piątym przedstawili indywidualne przypadki młodych ludzi, będących w spektrum niedostosowania społecznego i pogłębiającej się demoralizacji. W ostatnim zaś analizują opisane przypadki.