Nieskategoryzowane - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Informacja

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że w dniach 11-14 grudnia 2023 r. system PROLIB i wyszukiwarka Integro będą niedostępne. W tych dniach odbędzie się reinstalacja systemu. Wszystkie dokumenty wypożyczone i zarezerwowane będą automatycznie prolongowane do 30 grudnia 2023 r.

Biblioteka w tym czasie będzie czynna od 8.00 do 15.00.

Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych

Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych przez BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w zintegrowanym systemie bibliotecznym PROLIB

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
  2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479, z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO/ (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r.,
   poz. 369);
  5. Statut Biblioteki Pedagogicznej.

§ 1

 1. Zbiory biblioteczne udostępnia się:
  1. Poprzez wypożyczenia poza Bibliotekę Czytelnikom indywidualnym, w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych,
  2. Na miejscu w Czytelni,
  3. Poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

§ 2

 1. Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają:
  1. nauczyciele,
  2. studenci,
  3. uczniowie (niepełnoletni uczniowie za poręczeniem rodzica/opiekuna prawnego),
  4. inni czytelnicy.

§ 3

Godziny pracy Biblioteki podaje się do wiadomości Czytelników w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej Biblioteki.

§ 4

Korzystający ze zbiorów Biblioteki mają obowiązek szanowania udostępnianych materiałów i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone uszkodzenia zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 5

Czytelnicy mogą wspomagać Bibliotekę poprzez darowiznę finansową lub rzeczową.

 

Rozdział II

Udostępnianie zbiorów w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych

§ 6

Wydział Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych prowadzi wypożyczenia materiałów bibliotecznych czytelnikom indywidualnym.

§ 7

 1. Zapisanie do Biblioteki możliwe jest:  
  1. osobiście w Bibliotece,
  2. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w aplikacji mobilnej lub w katalogu elektronicznym INTEGRO. Po wypełnieniu takiego formularza czytelnik musi w ciągu 14 dni potwierdzić swoje dane osobowe i aktywować konto osobiście w Bibliotece. Po upływie tego terminu konta nieaktywowane są automatycznie usuwane.
 1. Prawo do wypożyczenia nabywają czytelnicy z chwilą uzyskania karty bibliotecznej.
 2. Podstawę otrzymania karty bibliotecznej stanowi dokument tożsamości posiadający PESEL.
 3. Osoby nie posiadające nr PESEL mogą korzystać jedynie na miejscu bądź ze zbiorów dostępnych on-line.

§ 8

 1. Karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Posługiwanie się kartą biblioteczną jest jednoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu i polityki RODO Biblioteki.
 3. Karta biblioteczna jest ważna na czas nieokreślony.

§ 9

 1. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną upoważniającą go do osobistego korzystania z Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych.
 2. Zagubienie karty należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o zmianie danych teleadresowych.

§ 10

Czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki w przypadku naruszenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki.

§ 11

 1. Czytelnik może mieć wypożyczonych maksymalnie 7 tytułów książek i 7 tytułów zbiorów audiowizualnych.
 2. Książkę wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych z możliwością czterokrotnego przedłużenia terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie, e-mail), o ile nie jest ona zarezerwowana przez innego użytkownika Biblioteki oraz nie został przekroczony termin zwrotu prolongowanego materiału bibliotecznego.
 3. Zbiory audiowizualne udostępniane są na okres 14 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia.
 4. Z zasobów cyfrowych zdigitalizowanych przez Bibliotekę mogą korzystać wyłącznie nauczyciele w celach edukacyjnych.

§ 12

 1. Za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, Biblioteka może stosować następujące sankcje:
  1. upomnienie,
  2. opłatę pieniężną za każdy dzień zwłoki (Załącznik nr 1 - Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę),
  3. zablokowanie konta Czytelnika do czasu zwrotu wypożyczonych dokumentów i uregulowania zobowiązań finansowych,
  4. po trzech upomnieniach - wezwanie Czytelnika do zwrotu dokumentów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 2. Za termin zwrotu uważa się wpływ książki lub innych materiałów bibliotecznych do Biblioteki i zarejestrowanie zwrotu w systemie bibliotecznym.

§ 13

 1. Za wypożyczone materiały biblioteczne odpowiada Czytelnik.
 2. Nauczyciel bibliotekarz w Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych ma obowiązek sprawdzenia w obecności Czytelnika stanu udostępnianych zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności przed udostępnianiem i przy zwrocie zbiorów.
 3. Za wszelkie uszkodzenia nieujawnione w chwili odbioru materiałów bibliotecznych, a stwierdzone przy ich zwrocie, Czytelnik odpowiada materialnie.

§ 14

 1. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych zbiorów, Czytelnik jest zobowiązany odkupić je w takim samym wydaniu.
 2. Jeżeli odkupienie identycznej pozycji nie jest możliwe, Biblioteka ustala sposób uregulowania zobowiązań Czytelnika poprzez:
  1. odkupienie pozycji w nowszym wydaniu,
  2. wpłacenie kwoty równej aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji (Załącznik nr 1 - Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę).

§ 15

 1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  1. książek wydanych przed 1945 r.,
  2. materiałów z księgozbioru podręcznego Czytelni,
  3. gazet i czasopism.
 2. W uzasadnionych przypadkach pozycje wymienione w § 15 pkt 1 ust. a, b, c mogą zostać wypożyczone za zgodą Dyrektora lub Wicedyrektora Biblioteki.

§ 16

 1. Zamówienia na książki realizowane są w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Rezerwacje internetowe realizowane są na bieżąco w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Zamówione pozycje należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych.

 

Rozdział III

Udostępnianie zbiorów w Czytelni

§ 17

Czytelnik korzystający ze zbiorów Czytelni zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

§ 18

 1. Użytkownika Czytelni obowiązuje:
  1. pozostawienie wierzchnich okryć w szatni, bądź w miejscu wskazanym przez bibliotekarza,
  2. zachowanie ciszy,
  3. zakaz podkreślania, zakreślania, itp.,
  4. zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.

§ 19

Na pracownikach pełniących dyżur w Czytelni spoczywa obowiązek sprawdzenia w obecności Czytelnika stanu udostępnianych zbiorów.

§ 20

Wynoszenie poza Czytelnię materiałów bibliotecznych jest niedozwolone z wyłączeniem § 15 ust.2.

§ 21

Czytelnia wyposażona jest w księgozbiór podręczny, z którego można korzystać na miejscu.

§ 22

 1. W Czytelni udostępnia się materiały biblioteczne:
  1. z księgozbioru Czytelni,
  2. z magazynu Biblioteki,
  3. sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 23

Czytelnik może zamówić jednorazowo dowolną ilość woluminów czasopism lub druków dzieł zwartych.

§ 24

Zamówienia na zbiory Czytelni realizowane są na bieżąco. Na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki zbiory nie są udostępniane.

§ 25

Po zakończeniu pracy w Czytelni, Czytelnik jest zobowiązany oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wszystkie udostępnione mu zbiory biblioteczne w nienaruszonym stanie.

 

Rozdział IV.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

§ 26

Zamówienie na sprowadzenie książki z biblioteki krajowej Czytelnik składa wypełniając rewers w Bibliotece, lub on-line.

§ 27

 1. Biblioteka realizuje złożone zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania rewersu.
 2. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się wyłącznie w Czytelni przez okres jednego miesiąca.

§ 28

 1. Biblioteka nie wypożycza innym bibliotekom dzieł rzadkich i o wyjątkowej wartości, bieżących roczników czasopism, pozycji z księgozbioru podręcznego oraz pozycji jednoegzemplarzowych.
 2. W wypadku uszkodzenia dokumentu biblioteka wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu egzemplarza o tym samym tytule i tego samego wydania.

§ 29

Czytelnik zostaje powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo o dostępności zamawianych materiałów i terminie ich zwrotu.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§ 30

Nieprzestrzeganie przez Czytelnika niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie prawa do korzystania z usług Biblioteki .

§ 31

Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora lub Wicedyrektora Biblioteki.

§ 32

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r.

 

Załącznik Nr 1


Wykaz opłat regulaminowych pobieranych przez Bibliotekę

 1. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera opłatę pieniężną w wysokości 0,10 zł od każdego woluminu.
 2. Za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne Czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości aktualnej wartości rynkowej zagubionego materiału bibliotecznego (za wartość rynkową materiału bibliotecznego przyjmuje się średnią cenę z 3 ofert księgami internetowych), a gdy ta wartość nie jest możliwa do ustalenia - kwotę nie mniejszą niż 40 zł.

 

Wypalenie zawodowe

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :2000-2014

Wyboru dokonał(a) :Beata Bulińska

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

Wydawnictwa zwarte:

 • Nauczyciel wobec agresji w szkole - radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w kontekście syndromu wypalenia zawodowego (komunikat z badań) / Iwona Górska // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. – Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - s. 81-107.
 • Nauczycielski niebyt. O syndromie wypalenia zawodowego / Wiktor Żłobicki // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badań, reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. – Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000.- s. 392-402.
 • Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej / Jörg Fengler.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
 • Pracownicy służb społecznych w kryzysie: wypalenie // W: Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. - s. 721-763.
 • Prawda o wypaleniu zawodowym : co robić ze stresem w organizacji / Christina Maslach, Michael P. Leiter ; przekł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; red. nauk. wyd. pol. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej / Anna Seredyńska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012.
 • Psychologia stresu / Jan F. Terelak.- Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2001.
 • Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska.- Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 • Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – Konsekwencje – Zapobieganie.- Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.
 • Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 • Wypalenie zawodowe // W: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3. / red. naukowy Jan Strelau. -Wyd. 2.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - s. 306- 308.
 • Wypalenie zawodowe // W: Psychologia i życie / Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo.- Wyd. 3 nowe.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - s. 423, 616.
 • Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie / pod red. H. Sęk.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.
 • Zahamowanie rozwoju zawodowego nauczyciela – syndrom wypalenia zawodowego / Sabina Koczoń-Zurek // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele: promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera.- Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - s. 252-256.
 • Zespół "wypalania się" u nauczycieli / Ewa Binięda // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Czesława Kosakowskiego i Marzenny Zaorskiej. - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2000. - s. 51-56.

Artykuły z czasopism:

 • Aby światło nie zgasło: czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego / Renata Bibik // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 1-4.
 • Cienie i szarości nauczycielskiego dnia codziennego / Jan Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 3-8.
 • Edukacja w zakresie kompetencji emocjonalnych i społecznych a wypalenie zawodowe / Anna Romanowska-Tołłoczko // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 2, s. 133-137.
 • Efektywność pracy nauczyciela / Wojciech Barluk // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 25-33.
 • Energią w wypalenie / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 67-76.
 • F jak frustracja /Agnieszka Ewa Dębniak // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 7, s. 10.
 • Formy zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Joanna Ignatowicz-Nikiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 40-46.
 • Gdy braknie energii i chęci do pracy.../ Waldemar Kozłowski // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35.
 • Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą. Komunikat z badań / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Wychowanie na Co Dzień. - 2012, nr 12, s. 18-21.
 • Jak feniks z popiołów, czyli jak się nie wypalić... / Małgorzata Maria Kulik // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 114-117.
 • Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego / Ewa Bilska // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 3-7.
 • Jak nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-24.
 • Jak płonąć, aby nie zgasnąć? : o wypaleniu zawodowym nauczycieli / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 28-31.
 • Jak radzić sobie ze stresem? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 16, s. 16.
 • Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 5-8.
 • Kiedy praca nie cieszy / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 20, s. 11.
 • Konieczne jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 18-25.
 • Kryzys wypalenia / Wojciech Szlagura // Katecheta. – 2002, nr 7/8, s. 50-60.
 • Lepszy urlop niż renta / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 6.
 • Między powołaniem a wypaleniem / Jacek Nawrot // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 28-33.
 • Młodzi wypaleni, czyli ekologia za biurkiem / Joanna Belzyt // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 24-25.
 • Motywacja i sterowanie zachowaniem pracowników / Patrycja Grodzicka // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 70-72.
 • Motywy, dylematy i trudności pomagania innym / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 21-29.
 • Nauczyciele A.D. 2011 / Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 2, s. 1-4.
 • Nauczyciel - zawód bez stresu ? / Rafał Cichoński // Lider . - 2011, nr 9, s. 6-8.
 • Nauczycielu, nie daj się wypalić! / Bożena Będzińska-Wosik // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 47-48.
 • Nie daj się wypalić / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 21-23.
 • Nie tylko o wypaleniu zawodowym / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 49-51.
 • Nieudane wakacje / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 37, s. 10.
 • O pedagogicznym zniechęceniu / Dariusz Zalewski // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 14-15.
 • Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113.
 • Osobowość pracownika socjalnego a wypalenie zawodowe / Patrycja Szcześniak // Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 38-52.
 • Oszczędności, które drogo kosztują / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 7.
 • Porażki w szkole / Bogusław Śliwerski // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 2-5.
 • Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska, Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 31-46.
 • Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 47-54.
 • Poziom wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska // Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 30-42.
 • Pracować z entuzjazmem / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, wkł. s. I-VIII.
 • Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc / Anna Kanios, Marta Czechowska-Bieluga // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 56-67.
 • Problematyka kosztów pracy w humanistycznej pedagogice pracy / Waldemar Furmanek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 3, s. 62-73.
 • Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 10-20.
 • Przyczyny zniechęcające nauczycieli w-f do wykonywania zawodu / Wiesława Niegowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 1, s. 29-35.
 • Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego / Magdalena Ewa Ruszel // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 29-31.
 • Psychospołeczne sposoby funkcjonowania w zawodzie nauczyciela a ryzyko wypalenia / Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na Co Dzień. - 2013, nr 3, s. 8-12.
 • Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tucholska // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-108.
 • Są nawet szczęśliwi nauczyciele... / Ewa Czemierowska, Jadwiga Soboń // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 83-90.
 • Skazani na wypalenie? / Jan Chodkiewicz // Remedium. - 2006, nr 1, s. 21-23.
 • Strategia skoncentrowana na mocy / Luis Alarcon // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 18-19.
 • Stres, czyli jak ujarzmić wroga / Joanna Żukowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, wkł. Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły, s. I-VIII.
 • Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością / Agnieszka Trela // Remedium. - 2012, nr 9, s. 22-23.
 • Stres zawodowy funkcjonariuszy policji / Katarzyna Zielińska // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 55-60.
 • Stres zawodowy “pomagaczy” - diagnoza i profilaktyka / Piotr Plichta // Remedium.- 2008, nr 12, s. 6-7.
 • Symptomy wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / Marek Smulczyk, Ludmiła Rycielska // Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 4, s. 113-132.
 • Syndrom boga / Agata Woźniak-Krakowian // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 13-15.
 • Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 73-82.
 • Syndrom wypalenia zawodowego problemem współczesnego nauczyciela / mit czy rzeczywistość? / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 4-5.
 • Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim / Rafał Cichoń // Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21.
 • Szkoła skażona bezradnością / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 3-10.
 • Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183.
 • Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-19.
 • Uważaj na wypalenie zawodowe / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 43-46.
 • Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47.
 • Wstęp do autodiagnozy : kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli / Monika Chorab // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 48-53.
 • Wstęp do autodiagnozy / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 23-26.
 • Wyczerpani? / Jakub Rzekanowski // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 35, s. 3.
 • Wyjść z koła samosprawdzających się przepowiedni / Sławomir Trasz // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 104-113.
 • Wypaleni / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 13, s. 14.
 • Wypaleni ludzie / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 56-58.
 • Wypaleni wyrobnicy / Christina Maslach // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 56-59.
 • Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10.
 • Wypalenie zawodowe / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Jerzy Szmagalski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 3-12.
 • Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 2, s. 48-49.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli / Violetta Tomal // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s. 18-24.
 • Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 13-18.
 • „Wypalenie zawodowe” u katechetów… / Bożena Morawska // Katecheta. - 2001, nr 5, s. 68-70.
 • Wypalenie zawodowe… / Marcelina Ptak // Katecheta. - 2001, nr 10, s. 77-79.
 • Wypalenie zawodowe - równia pochyła / Magda Mastalerz // Remedium. - 2009, nr 11, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe - zarys zjawiska / Radosław Mysior // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 9-10.
 • Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli : (fikcja czy rzeczywistość) / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 26-31.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli jako syndrom zawodów służebnych : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 55-60.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli wf / Katarzyna Pec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 28-32.
 • Wypalenie zawodowe wśród pracowników domów pomocy społecznej w Polsce i Wielkiej Brytanii / Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk // Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 78-84.
 • Wypaleniu zawodowemu można zapobiec / Karolina K. Walczykowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 17-21.
 • Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Katarzyna Pec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 28-33.
 • Z tarczą czy na tarczy: kryzysy w życiu człowieka – szansą czy zagrożeniem? / Dariusz Larus // Katecheta.- 2007, nr 9, s. 53-57.
 • Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 7/8, s. 23-28.
 • Zamienię wypalenie na opalenie / Dariusz Chętkowski // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 25, s. 1-3.
 • Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra Lorenc- Steinmec, Alicja Zaremba // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 29-35.
 • Zanim się spalisz / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 25, s. 6.
 • Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska, Ewa Styrnik // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24.
 • Ziarenka w firmowym ogródku / Christina Maslach // Charaktery. - 2012, nr 2, s. 50-53
 • Zjawisko wypalenia zawodowego / Stanisława Tucholska // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 108-114.
 • Zmiany po omacku / Jacek Pyżalski ; rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 5.
 • Związek warunków pracy z wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej / Beata Mańkowska // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 80-87.
 • Życie przepalone pracą / Miriam Meckel // Charaktery. - 2012, nr 12, s. 72-76

Książki dla dzieci

Konkurs im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży prowadzony jest od 2006 r., a jego kolejne edycje są ogłaszane co trzy lata. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych: do 6 lat, 6-10 lat, 10-14 lat.

Laureatami V Jubileuszowego Konkursu im. Astrid Lindgren są:

 

W Kategorii wiekowej do 6 lat:

I nagroda:

Gucio na tropie zaginionej świnki morskiej / Małgorzata Kur ; ilustracje Anna Simeone.
Poznań : Papilon, © 2020. Nr inw. 78835
Opowieść detektywistyczna, w której przygoda goni przygodę, a bohaterowie przekonują się, że pomysłowość i współpraca są bardzo ważne.

II nagroda:

Dokąd niedźwiedzie wędrują nocą? / Katarzyna Zielińska ; ilustracje Iwona Cała.
Poznań : Papilon, © 2020. Nr inw. 78826
Opowieść o tym, co dzieje się w przedszkolu... nocą. Wtedy, gdy dziecięce rysunki ożywają, a ich bohaterowie wędrują przed siebie na spotkanie przygody. Zarazem - spora dawka wiedzy o niedźwiedziach.

III nagroda:

Pan Kudłaty i Cztery Łapy / Iwona Czarkowska ; ilustracje Monika Rejkowska.
Poznań : Papilon, © 2020. Nr inw. 78867
W przytulisku dla zwierząt Cztery Łapy zaskakują nie tylko zwierzaki i dzieciaki, ale i pewien... troll, Kudłaty... Opowieść o tym, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje.

W kategorii wiekowej 6-10 lat:

I nagroda:

Selfie ze stolemem / Krzysztof Kochański ; ilustracje Zosia Dzierżawska.
Łódź : Literatura, 2020. Nr inw. 78877
W Kaszubskim Lesie żyją stolemy znane z legend istoty większe od ludzi. Jednym z nich jest Stolko, który mieszka z rodziną w jaskini. Pewnego dnia postanawia bez zgody rodziców zrobić sobie wycieczkę do lasu, gdzie spotyka małą dziewczynkę. Rezolutna Zosia ucieka przez zbirami, którzy porwali ją i szukają w lesie skarbów. Stolko postanawia jej pomóc, lecz wkrótce razem wpadają w tarapaty. Czy wyjdą z nich cało? Czy ludzie są tacy straszni, jak słyszał Stolko? I czy stolemy zjadają ludzi, jak mówiono Zosi?

II nagroda:

Gwiazda z pierwszego piętra / Barbara Kosmowska ; [okładka i ilustracje: Monika Pollak].
Łódź : Literatura, 2020. Nr inw. 78836
Helena straciła siostrę, Mikołaja opuścił ojciec. Oboje nie mieli wpływu na to, że ich życie zmieni się nie do poznania i nigdy już nie będzie takie jak dawniej. Dwójkę sąsiadów połączy niewinne nieporozumienie, dające początek przedziwnej przyjaźni, ale czy ta więź przetrwa czyhające na nią problemy? Czy słońce i księżyc mogą świecić jednocześnie na tym samym niebie? I czy zawsze warto marzyć i mieć nadzieję... do końca?

III nagroda:

Mój kumpel Jeremi / Ewa Martynkien ; [okładka i ilustracje: Artur Nowicki].
Łódź : Literatura, 2020. Nr inw. 78186
Czwarta klasa to dla Oskara i jego przyjaciela Jeremiego zupełnie nowy rozdział w życiu. Trzeba zacząć wszystko od początku. No prawie wszystko, bo przecież to, co najważniejsze, czyli przyjaźń, zostaje. Przynajmniej tak się im obu wydaje. Pewnego dnia Oskar wpada w kłopoty i decyduje się ukryć to przed Jeremim. To jego wielki SEKRET. Gdzie kończy się tajemnica i zaczyna kłamstwo? Czy dobrze jest nie mówić prawdy bliskim, zwłaszcza gdy jest się samemu w niebezpieczeństwie? „Mój kumpel Jeremi” to ciepła, pełna humoru opowieść o tym, co w bliskich relacjach jest najważniejsze.

Wyróżnienia równorzędne:

Urodziny / Joanna Jagiełło ; [okładka i ilustracje: Małgorzata Kwapińska].
Łódź : Literatura, 2020. Nr inw. 78214
Na urodziny Majka zaprosiła prawie całą klasę. Prawie, bo przy rozdawaniu zaproszeń świadomie pominęła Jessikę, Grubego i Morusa. Co za okropna sytuacja. Każde z nich jakoś sobie z nią radzi. Czy mają szansę znowu poczuć się dobrze w swojej klasie? Książka o tym, że ostatni będą pierwszymi. I że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. I o tym, że to my decydujemy, jaki jest świat wokół nas. Nawet mając zaledwie kilkanaście lat.

W kategorii wiekowej 10-14 lat:

I nagroda:

Lato na RODOS / Katarzyna Ryrych.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 2020. nr inw. 78852
Turet wymachuje rękami i zaczyna każde zdanie od: "Uh-duh-duh". Porszak nie lubi się przytulać i układa kamienie od największego do najmniejszego. Został tak nazwany przez Tureta, który kiedyś usłyszał, że jego przyjaciel "ma auto". Ale to jeszcze nie wszyscy mieszkańcy RODOS, czyli Rodzinnych Ogródków Działkowych (Ogrodzonych Siatką). W Dziczy, czyli najbardziej niedostępnym i zarośniętym zakątku ogródków, chłopcy spędzają lato w towarzystwie Gabaryta, Pandy, Szmirabelli oraz pracującego nad eliksirem szczęścia Wuja Kukułki. To dzięki nim mogą wreszcie poczuć się "normalnie". Chociaż czy normalność w ogóle istnieje? Może została wymyślona przez ludzi, którzy nie potrafią dostrzec sensu w układaniu kamieni?

II nagroda:

Wstydu za grosz! / Zuzanna Orlińska.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 2020. Nr inw. 78894
Historia dwóch niezwykłych kobiet, które każda na swój sposób próbują walczyć z presją społeczną. Nastoletnia Julianka bardzo się różni od koleżanek z klasy i jest przekonana, że ma więcej z zębiełka niż ze zmysłowej tygrysicy. Z kolei jej przebojowa babcia Delfina to reżyserka, która czuje, że zaczyna być dyskryminowana ze względu na wiek. Z braku lepszych propozycji Delfina postanawia poprowadzić warsztaty teatralne dla koła seniorów w gminnym domu kultury. Gdy zapada decyzja o wystawieniu sztuki, starsza pani nie ma wątpliwości, że muszą to być Dziady a może po prostu Dziadki?

III nagroda:

Tam, gdzie zawracają bociany / Joanna Jagiełło.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 2020. Nr inw. 78883
Szymon nie potrafi sobie poradzić z widmami przeszłości. Obwinia się o to, że jego przyjaciel jest w śpiączce. Ale dziadek, do którego chłopak jedzie na wakacje, również nie może zapomnieć o strasznym błędzie z młodości. Tymczasem w ruinach spalonego szpitala psychiatrycznego ktoś kładzie kwiaty i zapala znicze. Szymon i jego nowa koleżanka Lena szybko odkrywają, że w Bocianach Małych nic nie jest takie, jakie się wydaje. Kto szuka zemsty? Czym jest prawdziwa odwaga? Czy dawne tragedie mogą położyć się cieniem na teraźniejszości?

Uzależnienie od Internetu

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2004-2008

Wyboru dokonał(a) : Bulińska Beata

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

Wydawnictwa zwarte:

 • Dziecko i media elektroniczne: nowy wymiar dzieciństwa. Cz. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. J. Izdebskiej i T. Sosnowskiego. - Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005.
 • Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
 • Nadmierne używanie Internetu: charakterystyka psychologiczna. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007.
 • Oblicza współczesnych uzależnień / pod red. L. Cierpiałkowskiej. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.
 • Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.
 • Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne / pod red. L. H. Habera, M. Niezgody. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Artykuły z czasopism:

 • Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63 – 67.
 • Analiza porównawcza wzorców korzystania z Internetu dziewcząt i chłopców / Patrycja Rudnicka // Chowanna.- 2007, t. 1, s. 107-118.
 • Bezpieczeństwo dzieci w Internecie / Agnieszka Wrzesień // Niebieska Linia.- 2005, nr 4, s. 13-16.
 • Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 34 – 35.
 • Czy Internet uzależnia? Cz. 2 / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 10, s. 20 – 21.
 • Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio // Życie Szkoły.- 2006, nr 2, s. 50 – 52.
 • Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 32-36.
 • Dziecko zagrożone on-line / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. – 2004, nr 3, s. 27-29.
 • Ekran monitora czarodziejskim lustrem? : pytanie o tożsamość mordującego myszką... / Marta Anna Sałapata // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 103-116.
 • Gry komputerowe – narkotyk antyintelektualny. Alarm! / Stanisław Fudali // Matematyka. - 2004, nr 6, s. 32-34.
 • Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły.- 2005, nr 10, s. 48 – 49.
 • Gry komputerowe-przyjaciel czy wróg? / Barbara Kubiak // Nowa Szkoła . – 2005, nr 3, s. 58-60.
 • Homo internetus / Krzysztof Boczek // Cogito. - 2008, nr 7, s. 6-8.
 • Komputer i Internet – nóż do chleba i zabijania / Sebastian Toboł // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 10, s. 58- 60.
 • Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27.
 • Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 27 – 30.
 • Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 15 – 17.
 • Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. – 2004, nr 3, s. 30-31.
 • Opętani siecią / Joanna Laszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 38.
 • Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21.
 • Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu / Katarzyna Kaliszewska // Edukacja.- 2005, nr 4, s. 111-119.
 • Sieciowe zagrożenia / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia.- 2006, nr 1, s. 32-33.
 • Uzależnienie od Internetu - prawda, poszlaka czy fikcja? / Radosław Kowalski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 4 – 8.
 • Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18 – 21.
 • Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 5, s. 6-7.
 • Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie / Agata Rzymełka-Frąckiewicz. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 9 – 12.
 • Uzależnienie od komputera i jego następstwa / Bogumiła Kosek-Nita. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, s. 6 – 9.
 • W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 3-13.
 • Wpływ gier komputerowych na dziecko / Barbara Kubiak // Życie Szkoły.- 2006, nr 2, s. 53-55.
 • Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorka // Wychowanie na co Dzień.- 2004, nr 6, s.14 -15.
 • Za i przeciw technologii informacyjnej / Elżbieta Oleś // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 8, s. 66 – 67.
 • Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 3, s. 9 – 10.
 • Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88– 87.

KALENDARIUM – LISTOPAD 2021 r.

1 listopada

Wszystkich Świętych

135. rocznica urodzin Hermanna Brocha (1 XI 1886 – 30 V 1951) - austriackiego powieściopisarza, eseisty, filozofa kultury

525. rocznica śmierci Filipa Kallimacha (właśc. Fillippo Buonaccorsi) (2 V 1437 – 1 XI 1496) -włoskiego humanisty

15. rocznica śmierci Williama Styrona (11 VI 1925 – 1 XI 2006) - amerykańskiego pisarza, laureata Nagrody Pulitzera

2 listopada

50. rocznica śmierci Janiny Porazińskiej (29 IX 1888 – 2 XI 1971) - autorki książek dla dzieci i młodzieży, tłumaczki, redaktorki pism dziecięcych

110. rocznica urodzin Odyseasa Elitisa (właśc. Odyseas Alepudelis) (2 XI 1911 – 18 III 1996) - greckiego poety, laureata Nagrody Nobla w 1979 r.

115. rocznica urodzin Luchino Viscontiego (2 XI 1906 – 17 III 1976) - włoskiego reżysera filmowego

130. rocznica urodzin Zenona Klemensiewicza (2 XI 1891 – 2 IV 1969) - językoznawcy, polonisty i pedagoga

3 listopada

Święto Myśliwych (Dzień Św. Huberta)

120. rocznica urodzin Andre Malraux (3 XI 1901 – 23 XI 1976) - francuskiego pisarza, polityka

210. rocznica urodzin Vincenzo Belliniego (3 XI 1801 – 23 IX 1835) - włoskiego kompozytora operowego

4 listopada

75. rocznica założenia UNESCO - Organizacji Narodow Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (w 1946 r.)

90. rocznica śmierci Artura Oppmana (pseud. Or-Ot) (14 VIII 1867 – 4 XI 1931) - poety, autora utworów dla dzieci i młodzieży, publicysty

220. rocznica urodzin Seweryna Goszczyńskiego (4 XI 1801 – 25 II 1876) - poety, publicysty, działacza politycznego

5 listopada

Dzień Postaci Z Bajek

80. rocznica urodzin Włodzimierza Nahornego (ur. 1941r.) - saksofonisty, pianisty i kompozytora jazzowego

6 listopada

100. rocznica urodzin Jamesa Jonesa (6 XI 1921 – 10 V 1977) - amerykańskiego pisarza

9 listopada

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

160. rocznica urodzin Tadeusza Pawlikowskiego (9 XI 1861 – 28 IX 1915) - reżysera teatralnego

10 listopada

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

20. rocznica śmierci Kena Keseya (17 IX 1935 – 10 XI 2001) - amerykańskiego pisarza

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

45. rocznica śmierci Alexandra Caldera (22 VII 1898 – 11 XI 1976) - amerykańskiego rzeźbiarza

200. rocznica urodzin Fiodora Dostojewskiego (11 XI 1821 – 9 II 1881) - rosyjskiego powieściopisarza

13 listopada

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

215. rocznica urodzin Emilii Plater (13 XI 1806 – 23 XII 1831) - uczestniczki postania listopadowego

185. rocznica urodzin Jarosława Dąbrowskiego (13 XI 1836 – 23 V 1871) - rewolucyjnego demokraty, generała i wodza sił zbrojnych Komuny Paryskiej

14 listopada

Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę

Ogólnopolski Dzień Seniora

190. rocznica śmierci Georga Hegla (27 VIII 1770 – 14 XI 1831) - niemieckiego filozofa, twórcy idealizmu obiektywnego

220. rocznica śmierci Grzegorza Piramowicza (25 XI 1735 – 14 XI 1801) - pedagoga, działacza oświatowego, pisarza, księdza

305. rocznica śmierci Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1 VII 1646 – 14 XI 1716) - niemieckiego filozofa i matematyka

15 listopada

Dzień Uwięzionego Pisarza

To święto uchwalone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy PEN ma na celu pokazanie jak niebezpieczna bywa praca dziennikarza/pisarza, który pisze prawdę w każdych okolicznościach. Za swoją niezależność często płacą oni ogromną cenę -więzieniem, utratą zdrowia, a nawet życia.

105. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza (5 V 1846 – 15 XI 1916) - powieściopisarza, nowelisty, publicysty, laureata Nagrody Nobla w 1905 r.

145. rocznica urodzin Stanisława Mariana Kutrzeby (15 XI 1876 – 7 I 1946) historyka prawa polskiego

16 listopada

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

17 listopada

Międzynarodowy Dzień Studenta

18 listopada

115. rocznica urodzin Klausa Manna (18 XI 1906 – 21 V 1949) - niemieckiego pisarza

235. rocznica urodzin Carla Marii von Webera (18 XI 1786 – 5 VI 1826) - niemieckiego kompozytora

19 listopada

310. rocznica urodzin Michaiła Łomonosowa (19 XI 1711 – 15 IV 1765) – filozofa rosyjskiego, poety, pisarza

20 listopada

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

21 listopada

Dzień Życzliwości

Dzień Pracownika Socjalnego

22 listopada

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

23 listopada

30. rocznica śmierci Klausa Kinski’ego (18 X 1926 – 23 XI 1991) - niemieckiego aktora filmowego i teatralnego

105. rocznica urodzin Tadeusza Hołuja (23 XI 1916 – 23 X 1985) - poety, pisarza i publicysty

45. rocznica śmierci Andre Malraux (3 XI 1901 – 23 XI 1976) - francuskiego pisarza, polityka

24 listopada

30. rocznica śmierci Freddie’ego Mercury’ego (5 IX 1946 – 24 XI 1991) - brytyjskiego wokalisty i kompozytora

130. rocznica urodzin Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (24 XI 1891 – 9 VII 1945) - poetki, dramatopisarki

195. rocznica urodzin Carlo Collodiego (właśc. Carlo Lorenzini) (24 XI 1826 – 26 X 1890) - włoskiego pisarza i publicysty

25 listopada

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień bez Futra

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

26 listopada

115. rocznica śmierci Juliana Klaczki (6 XI 1825 – 26 XI 1906) - pisarza politycznego historycznego, poety, historyka kultury i sztuki

27 listopada

45. rocznica śmierci Jacka Żuławskiego (29 III 1907 – 27 XI 1976) - malarza i taternika

100. rocznica urodzin Alexandra Dubčeka (27 XI 1921 – 7 XI 1992) - słowackiego polityka

28 listopada

140. rocznica urodzin Stefana Zweiga (28 XI 1881 – 22 II 1942) - austriackiego pisarza

150. rocznica urodzin Andrzeja Struga (właśc. Tadeusz Gałecki) (28 XI 1871 – 9 XII 1937) - powieściopisarza, nowelisty

29 listopada

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

35. rocznica śmierci Cary Granta (właśc. Archibald Alexander Leach) (18 I 1904 – 29 XI 1986) - amerykańskiego aktora

 

 

Rodzina zastępcza

 

Wyboru dokonał(a) : Beata Bulińska

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

Wydawnictwa zwarte:

 • Badora S.: Uczucia i profesjonalizm: o formach opieki zastępczej. Częstochowa, Wydawnictwo WSP, 1998
 • Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 • Kamińska U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002
 • Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2000
 • Krupiński A.: Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
 • Opieka i wychowanie w rodzinie / red. Czesław Kępski. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
 • Różańska E., Tynelski A.: Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem. Kielce, Wydawnictwo WSiP, 1981
 • Safian M.: Instytucja rodzin zastępczych problemy prawno-organizacyjne. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1982
 • Safian M.: Osamotnione dzieci: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1983
 • Winogrodzka L.: Rodziny zastępcze i ich dzieci. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 • Wąsiński A.: Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej. Kraków, Wydawnictwo Impuls, 2006
 • Wilgocki J., Wright M. K.: Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, [2007]
 • Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1998

Artykuły z czasopism:

 • Andrzejewski M.: Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 3 s. 8-15.
 • Andrzejewski M.: Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 3 s. 11-18.
 • Antonowicz M.: Motywacja założenia rodziny zastępczej (w środowisku wrocławskim). Problemy Rodziny 1979 nr 5 s. 36-43.
 • Bartosiewicz M.: Prawne aspekty opieki nad dzieckiem i rodziną : odpowiedzi na pytania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 6 s. 16-20.
 • Bartosiewicz M.: Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych z komentarzem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 1 s. 10-19.
 • Boczoń-Kapica M.: Problemy rodzin zastępczych spokrewnionych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 4 s. 59-60.
 • Burchardt M.: Droga małego dziecka do rodziny zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 3 s. 24-29.
 • Cudak H.: O rodzinach zastępczych w Polsce prawie wszystko. Problemy Rodziny 1994 nr 4 s. 25-31.
 • Dobrzyński L.: O problemach rodzicielstwa zastępczego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 7 s. 24-30.
 • Dziędziura A. : Problemy spokrewnionych rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 2 s. 33-34.
 • Gajewska G.: O profesjonalizacji rodziców zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 9 s. 19-24.
 • Gancarz E.: Funkcjonowanie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 4 s. 41-44.
 • Gąsiorek P.: Zastępcze rodzicielstwo w Polsce : przyszłość bliższa i dalsza. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 9 s. 3-10.
 • Głowacka B., Smolińska W.: Rodziny zastępcze - pytania i odpowiedzi. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1994 nr 7 s. 9-10.
 • Gruca-Miąsik U.: Rodzina zastępcza jako instytucja wspomagająca w środowisku lokalnym. Kwartalnik Edukacyjny 1999 nr 1-2 s. 127-137.
 • Jaśkiewicz-Wyrębska I.: Wychowanie dziecka w rodzinach zastępczych. Problemy Rodziny 1998 nr 3 s. 29-32.
 • Kaczmarek M.: Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku" reformy : z perspektywy standardów prawa. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 3 s. 3-13.
 • Klatka T., Postrzednik T.: Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 10 s. 14.
 • Korepta E.: Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Chowanna 1981 z. 4 s. 396-404.
 • Laskowska M.: Rodzina zastępcza formą pomocy dziecku : wybrane aspekty. Wychowanie na co Dzień 2005 nr 9 s. 23-24.
 • Łabądź A.: Dom dziecka jako ośrodek rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 6 s. 18-19.
 • Łabądź A.: Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 6 s. 25-27.
 • Łuczak E.: Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1994 nr 9 s. 15-18.
 • Łuczak E.: Środowisko wychowawcze rodzin zastępczych. Opieka - Wychowanie – Terapia 1994 nr 1 s. 13-18.
 • Mujzel K.: Rodziny zastępcze w świetle prawa szwedzkiego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 8 s. 54-56.
 • Passini B.: Warunki powodzenia zastępczej opieki rodzinnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 6 s. 3-6.
 • Pokój M.: Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 10 s. 17-21.
 • Polkowski T.: Rodziny zastępcze - alternatywa dla domów dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 9 s. 10-13.
 • Sajkowska M., Łuczak E.: Wychowankowie rodzin zastępczych - ich poprzednie i obecne środowisko wychowawcze. Opieka - Wychowanie – Terapia 1994 nr 1 s. 8-1.
 • Siejda A., Bąkała M.: Historia polskich rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 8 s. 37-41.
 • Skirtun S.: Program "Drugi Dom". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 8 s. 49-51.
 • Stelmaszuk Z. W.: Kodeks etyczny rodzin zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 8 s. 21-25.
 • Świtka M.: Rodziny zastępcze i ich pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę u progu trzeciego tysiąclecia. - Bibliogr. Nauczyciel i Szkoła 2003 nr 3/4 s. [149]-158 Historia rodzin zastępczych.
 • Trawkowska D.: Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. - Bibliogr. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 2 s. 13-23.
 • Ułanowska L.: Bezpieczny dom dla dziecka. Nowa Szkoła 2007 nr 2 s. 4-11.
 • Winogrodzka L.: Funkcjonowanie młodzieży z rodzin zastępczych w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 8 s. 36-39.
 • Wszołek J.: Medialny obraz opieki zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 1 s. 3-8.
 • Wykaz zatwierdzonych przez MGP i PS programów szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 9 s. 34-35
 • Zawadzka D.: Klub Rodzin Zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 8 s. 46-48.

Logotypy funduszy Unijnych

Projekt "Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej" realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POWR.02.10.00-00-1014/21-00 zawartej między Ministrem Edukacji i Nauki a Województwem Lubelskim/Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia we współpracy z 4 bibliotekami pedagogicznymi oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną z terenu województwa lubelskiego stanowi gwarancję rozwoju lokalnych zasobów na rzecz edukacji włączającej oraz sprzyja wymianie doświadczeń.

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 21

e-mail: iodo@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - nieczynne
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony